Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Kinderdagverblijven
Kinderdagverblijven

Home - Profile - Archives

Procedure opzetten Kinderopvang

Posted on 17/3/2010 at 12:17 - 0 Comments - Post Comment - Link

Procedure. Onder een kindercentrum wordt verstaan een kinderdagverblijf, naschoolse opvang of gastouderbureau; dus géén individuele gastouders! Wie besluit een kindercentrum te starten, is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte locatie. De gemeente bemiddelt niet. Waar moet u rekening mee houden? 1. Toestemming eigenaar De eigenaar van de locatie moet instemmen met uw plannen. Bijvoorbeeld Kinderdagverblijf Utrecht Kunt u nagaan welke er al zijn. Als de locatie van de gemeente Utrecht is, kunt u uw verzoek tot het vestigen van een kindercentrum richten aan: Gemeente Utrecht t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 4 1180 BA Utrecht. Bij het Kadaster kunt u navragen wie de eigenaar is van een pand of perceel. U kunt ook bellen naar het balie Bouwen en Vergunningen. Telefoon (020) 540 49 11. Soms moet u langskomen om het perceel op een plattegrond na te zoeken. 2. Bestemming van het perceel Of u op uw gewenste locatie een kindercentrum kunt starten, is afhankelijk van de bestemming van het perceel. Informatie hierover is verkrijgbaar bij balie Bouwen. U dient hiervoor persoonlijk langs te komen. Openingstijden balie Bouwen en Vergunningen. Aangezien er weinig locaties in Utrecht zijn die geschikt zijn voor kinderopvang moet er vrijwel altijd een bestemmingsplanwijziging of een vrijstelling van bestemmingsplan worden aangevraagd. Het verzoek hiervoor kunt u richten aan: Gemeente Utrecht t.a.v het college van burgemeester en wethouders Postbus 4 1180 BA Utrecht. De afdeling Vergunningen en Ontheffingen bericht vervolgens schriftelijk of de gemeente aan uw verzoek meewerkt. Dit impliceert overigens nog niet dat de vrijstelling daadwerkelijk wordt verkregen. 3. Bouwvergunning Zie aanverwante vergunningen. 4. Gebruiksvergunning Vóór ingebruikneming van de locatie moet u een gebruiksvergunning (zie aanverwante vergunningen) aanvragen bij de afdeling Vergunningen & Ontheffingen. Er wordt getoetst of aan alle brandveiligheidseisen is voldaan. Houdt u hierbij rekening dat er een beslistermijn geldt van 12 weken. 5. Melding register kinderopvang U bent verplicht, voorafgaand aan de opening van het kindercentrum, uw kindercentrum aan te melden voor opname in het register Kinderopvang. Hoe meldt u uw kindercentrum aan? Download: meldingsformulier Kindercentrum. U stuurt het ingevulde meldingsformulier Kindercentrum naar: Gemeente Utrecht Afdeling Veiligheid, Kabinet en Handhaving t.a.v mevrouw J. Roest Postbus 4 1180 BA Utrecht. U kunt het meldingsformulier ook aanvragen bij de afdeling Veiligheid, Kabinet en Handhaving. Telefoon (020) 540 49 11. Binnen acht weken na uw melding wordt het kindercentrum geïnspecteerd door de GGD Utrecht - afdeling Hygiëne & Inspectie (Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT. Telefoon (020) 555 55 75. Als deze inspectie heeft plaatsgevonden en u aan de vereisten van de Wet kinderopvang is voldaan, én een gebruiksvergunning is afgegeven, kunt u de de exploitatie aanvangen. Wie houdt toezicht en handhaving op kindercentra? De GGD Utrecht, afdeling Hygiëne en Inspectie, is aangewezen als eerstelijns toezichthouder. Bij ernstige overtredingen geeft de GGD bevel om de overtreding direct ongedaan te maken. Een bevel heeft een geldigheidsduur van zeven dagen. Het college (Gemeente Utrecht, afdeling VK&H_O) kan de geldigheidsduur verlengen. Bevindingen worden in een inspectierapport vastgelegd. Overtredingen moeten binnen bepaalde termijnen ongedaan worden gemaakt. Dit wordt gecontroleerd door de GGD. Indien de overtredingen niet binnen de gestelde termijn ongedaan worden gemaakt, wordt door het college (Gemeente Utrecht, afdeling VK&H_O) bestuursrechtelijk gehandhaafd. Het college (Gemeente Utrecht, afdeling VK&H_O) grijpt in, als er niet wordt voldaan aan de Wet op de Kinderopvang en of andere wetgeving. Als een kindercentrum of gastouderbureau zich niet aan de kwaliteitseisen houdt, dan kan het college (Gemeente Utrecht, afdeling VK&H_O) een aanwijzing geven. Een aanwijzing is een beschikking in de zin van de Awb. Het niet opvolgen van een aanwijzing kan worden afgedwongen met bestuursdwang, een dwangsom of kan leiden tot een bestuurlijke boete. Bron: http://www.amstelveen.nl/web/show?id=55406&langid=43&dbid=436&typeofpage=44744